Польсько-литовсько-російсько-українська співпраця: важка, але можлива

Галузь:

3x logo ENG_OK

 

Польська, російська, українська і латвійська співпраця 2013-2015 ­– важка, але можлива, з надією на майбутнє – практичні наслідки проекту «Business in Małopolska – Partnership Network».

 

31 грудня 2015 закінчилася реалізація проекту «Business in Małopolska – Partnership Network». Проект додатково фінансувався за рахунок Малопольської регіональної операційної програми 2007 – 2013 в рамках пріоритетної осі № 8 Міжрегіональне співробітництво, Дія 8.2 “Розбудова позиції Малопольщі в європейських мережах співпраці “. Метою проекту було створення місця економічної співпраці Малопольщі в регіонах і країнах  партнерів за допомогою, серед іншого, організації економічних представництв воєводства. Проект реалізувався Малопольською Агенцією Регіонального Розвитку, Малопольським воєводством, Фондом “Вікторія” з Калінінграду, Балтійською Міжнародною Академією (BIA) з Риги та Торгово-промисловою палатою у Львові.

 

В ході реалізації проекту, близько 300 малопольських підприємств регулярно отримували інформацію (24newsletter’y) про актуальні можливості здійснення товарообміну та започаткування економічної діяльності на російському, українському та латвійському ринках. Були організовані чотири бізнес-місії іноземних фірм і установ до Малопольщі, а також презентація Малопольського економічного потенціалу на виставках про Малопольщу в партнерських регіонах. Незважаючи на напружену і нестабільну геополітичну ситуацію (конфлікт в Україні, російське ембарго, санкції ЄС) були виконані найважливіші завдання проекту, а саме,  відкрито представництва Малопольського регіону в країнах-партнерах: в Калінінграді, Ризі і Львові. Представництва, що обслуговуються російськими, латвійськими і українськими партнерами проекту, виконують інформаційно-рекламні функції для Малопольського регіону, а також допомагають малопольським підприємцям, зацікавленим у співпраці та пошуку ділових партнерів в країнах і регіонах, що беруть участь у проекті.

 

Для цілей польських компаній були розроблені інформатори про умови ведення економічної діяльності в Росії, Латвії та Україні. Крім того, досліджено сприйняття малопольської економічної пропозиції та, що найголовніше, очікування щодо польських товарів і послуг в різних галузях економіки.

 

Для зручності іноземних партнерів Малопольських підприємств була підготовлена розробка у формі «Бізнес-довідника» («Małopolska Business Guide Book»), що містить найважливішу інформацію, стосовно правових норм, принципів ведення торговельної діяльності, трудового права, регіональних установ бізнес-середовища, а також можливостей використання допомоги ЄС доступної підприємцям Малопольщі.

 

В ході реалізації завдань проекту «Business in Małopolska – Partnership Network» була створена  інтернет-сторінка www.malopolskapartnership.pl. Інтерес до цього джерела інформації підтверджують майже вісімнадцять тисяч “входів” на веб-сторінку проекту.

В рамках проекту встановлено 172 безпосередніх бізнес-контакта в галузі торгівлі (експорт, імпорт), інвестицій чи створення нових суб’єктів господарювання.

 

Підтвердженням співпраці та обміну досвідом між лідером і партнерами проекту є значний ріст поінформованості про можливості діяльності на ринках країн і регіонів, що беруть участь у проекті, міцні зв’язки співпраці між осередками бізнес-середовища, а також створення авторизованих джерел інформації, що містять ділові пропозиції з Росії, Латвії, України та Польщі.

 

————-

Polska, rosyjska, ukraińska i łotewska współpraca 2013-2015 – trudna, ale możliwa, z nadzieją na przyszłość – czyli praktyczne efekty projektu „Business in Małopolska – Partnership Network”

 

31 grudnia 2015 roku zakończyła się realizacja projektu „Business in Małopolska – Partnership Network”. Projekt był dofinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”. Celem projektu było budowanie pozycji małopolskiej oferty gospodarczej w regionach i krajach partnerskich poprzez m.in. organizację przedstawicielstw gospodarczych województwa. Projekt był realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Województwo Małopolskie, Fundację „Victioria” z Kaliningradu, Bałtycką Akademię Międzynarodową (BIA) z Rygi oraz Izbę Przemysłowo Handlową we Lwowie.

 

W trakcie realizacji projektu ok. 300 małopolskich przedsiębiorstw otrzymywało regularne informacje (24 newsletter’y) o aktualnych możliwościach podjęcia wymiany handlowej i rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku rosyjskim, ukraińskim i łotewskim. Zorganizowano cztery misje przyjazdowe firm i instytucji zagranicznych do Małopolski oraz prezentacje Małopolskiego Potencjału Gospodarczego, w trakcie wystaw o Małopolsce w regionach partnerskich. Pomimo napiętej i zmiennej sytuacji geopolitycznej (konflikt na Ukrainie, embargo rosyjskie, sankcje UE) zrealizowano najważniejsze założenia projektu, tj. otwarto Przedstawicielstwa Małopolski w krajach partnerskich: w Kaliningradzie, w Rydze i we Lwowie. Przedstawicielstwa, obsługiwane przez rosyjskich, łotewskich i ukraińskich Partnerów Projektu, pełnią zarówno funkcję informacyjno – promocyjną dla regionu Małopolski, jak również pomagają małopolskim przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą oraz znalezieniem partnerów biznesowych w krajach i regionach uczestniczących w projekcie.

 

Dla potrzeb polskich firm opracowano informatory o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji, na Łotwie i na Ukrainie. Dodatkowo zbadano postrzeganie małopolskiej oferty gospodarczej i najważniejsze oczekiwania wobec polskich produktów i usług w różnych sektorach gospodarki.

 

Dla potrzeb zagranicznych partnerów małopolskich przedsiębiorstw przygotowano opracowanie w postaci „przewodnika biznesowego” („Małopolska Business Guide Book”), zwierającego najważniejsze informacje dotyczące przepisów prawnych, zasad prowadzenia wymiany handlowej, prawa pracy, regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz możliwości korzystania ze wsparcia unijnego, dostępnego dla przedsiębiorców w Małopolsce.

 

Realizując założenia projektu „Business in Małopolska – Partnership Network” utworzono platformę internetową www.malopolskapartnership.pl. Zainteresowanie tym źródłem informacji potwierdza liczba prawie osiemnastu tysięcy „wejść” na stronę internetową projektu.

 

W trakcie realizacji projektu nawiązano 172 bezpośrednie kontakty biznesowe, dotyczące wymiany handlowej (eksport, import), inwestycji czy założenia nowych podmiotów gospodarczych.

 

Efektem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Liderem i Partnerami Projektu jest zdecydowany wzrost wiedzy o możliwościach działania na rynkach krajów i regionów uczestniczących w projekcie, silne więzy współpracy miedzy instytucjami otoczenia biznesu oraz stworzenie autoryzowanych źródeł informacji o ofertach biznesowych z Rosji, Łotwy, Ukrainy i Polski.

Opracowanie: Zespół CeBiM

 

7777