Третейський суд

Галузь:

Положення

Регламент

Список суддів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Спори, що розглядаються Третейським судом

 1. Третейський суд при Львівській торгово-промисловій палаті (далі – Третейський суд) є самостійним   недержавним,  незалежним, постійно діючим органом, що  здійснює свою  діяльність  відповідно до Закону України «Про третейські суди», Положення про Третейський суд при Львівській торгово-промисловій палаті, та цього Регламенту.
 2. У Третейський суд за згодою сторін можуть передаватися будь-які спори, що виникають між юридичними та фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин, за винятком спорів, що відповідно до діючого законодавства України не можуть розглядатися третейськими судами, утвореними на підставі Закону України «Про третейські суди».
 3. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Регламенту і Закону України «Про третейські суди».

4. Спір може бути переданий на вирішення Третейському суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

 

Стаття 2. Види і форми третейської угоди

1. Третейський суд приймає до розгляду спори за наявності письмової третейської угоди, укладеної між сторонами, про передачу Третейському суду всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того носять вони договірний чи недоговірний характер.

2. Третейська угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом обміну позовною заявою і відзивом на позов, в яких одна зі сторін стверджує про наявність угоди, а інша проти цього не заперечує.

3. Третейська угода має містити відомості про найменування  сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди.

4. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

5.   Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.

6.  У разі недодержання правил, передбачених цією статтею, третейська угода є недійсною.

Недійсність окремих положень договору, контракту, що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.

7.     Якщо сторони не домовилися про інше при передачі спору до Третейського суду, а також при вказівці у третейській угоді на Третейський суд, Регламент Третейського суду при Львівській ТПП розглядається як невід’ємна частина третейської угоди.

За будь-яких обставин у разі суперечності третейської угоди Регламенту Третейського суду застосовуються положення Регламенту.

 

Стаття 3. Третейська угода і правонаступництво сторін

 1. Якщо третейська угода укладена у вигляді третейського застереження, то вона вважається невід’ємною частиною угоди і щодо неї діють такі самі правила правонаступництва, що й до угоди в цілому.
 2. Якщо третейська угода укладена у вигляді окремої угоди, то у разі заміни кредитора у зобов’язанні останній повинен повідомити нового кредитора про її існування. Зміна третейської угоди в такому випадку можлива лише за умови явно вираженої згоди іншої (інших) сторони (сторін) угоди.

 

Стаття 4. Місцезнаходження Третейського суду і місце третейського розгляду

1.   Місцезнаходженням Третейського суду є Україна, м. Львів, Стрийський парк, 14.

 1. Третейський розгляд у справі здійснюється за місцезнаходженням Третейського суду.
 2. Сторони можуть на свій розсуд домовитися про проведення засідань Третейського суду з розгляду справи в іншому місці на території України.

У такому випадку усі додаткові витрати, пов’язані з проведенням розгляду справи в іншому місці, покладаються на сторони порівну.

 

Стаття 5. Мова третейського розгляду

1. Третейський розгляд ведеться українською мовою, що стосується будь-якої письмової заяви сторін, будь-якого засідання Третейського суду з розгляду справи та всіх документів Третейського суду.

 

2. Третейський суд забезпечує рівність прав громадян за мовною ознакою.

3. Сторони можуть за своїм розсудом домовитися про застосування в ході третейського розгляду іншої мови.

 

Стаття 6. Гласність Третейського розгляду

1. У разі, коли проти відкритого розгляду справи Третейським судом висунуто хоча б однією стороною заперечення з мотивів дотримання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається на закритому засіданні.

 

Стаття 7. Учасники третейського розгляду

 1. Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники.
 2. Сторонами в третейському розгляді є позивач і відповідач.
 3. Сторони можуть вести свої справи в Третейському суді і брати участь у третейському розгляді як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників, що призначаються кожною зі сторін за своїм розсудом.

4.  Повноваження представників сторін повинні бути підтверджені належним чином оформленими дорученнями або іншими документами.

5.  Позов може  бути  поданий  спільно декількома позивачами  або до декількох відповідачів.

 

Стаття 8. Участь у третейському розгляді третіх осіб

1.     Питання щодо участі у третейському розгляді третіх осіб та їх процесуальні права у третейському розгляді вирішуються складом Третейського суду при вирішенні конкретного спору.

 1. Участь у третейському розгляді третіх осіб допускається Третейським судом лише при наявності письмової згоди сторін на залучення до розгляду справи третьої особи.
 2. Третя особа бере участь у третейському розгляді справи добровільно.

 

Стаття 9. Процесуальні права сторін

 1. До сторін повинно бути рівне відношення і кожній стороні повинні бути надані всі можливості для викладення своєї позиції.
 2. Сторони мають право обирати третейського суддю відповідно до третейської угоди або положень цього Регламенту, брати участь у засіданнях з третейського розгляду справи, представляти докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні і письмові пояснення Третейському суду, викладати свої доводи і заперечення з усіх питань, що виникають у ході третейського розгляду, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників третейського розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами відповідно до третейської угоди.

3. Якщо сторони не домовилися про інше, до прийняття рішення третейським судом сторона має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги або заперечення проти позову, якщо тільки Третейський суд не визнає недоцільним такі зміни чи доповнення з урахуванням затримки вирішення спору.

Вищезгадане рівнозначно застосовується щодо права сторони заявити вимоги про залік або подати зустрічний позов.

4.Сторони зобов’язані сумлінно користуватися наданими їм правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів іншої сторони.

5. Треті особи не користуються правом оскарження рішення Третейського суду.

 

Стаття 10. Порядок надання документів сторонами. Обмін документами

1.Обмін документами та письмовими матеріалами між сторонами, а також між сторонами і Третейським судом чи третейськими суддями здійснюється у порядку, погодженому сторонами і за вказаними ними адресами.

2. Передача документів іншій стороні здійснюється учасниками третейського розгляду самостійно, при цьому Третейському суду надаються докази такої передачі.

Позовна заява, відзив на позов направляються стороні тільки рекомендованим листом із повідомленням про вручення, або кур’єрською поштовою службою, або вручаються повноважному представникові сторони особисто під розписку.

 

Стаття 11. Направлення документів секретарем Третейського суду

1.   Своєчасне направлення сторонам усіх документів Третейського суду  у справі забезпечується секретарем Третейського суду.

Секретар Третейського суду веде листування у справі і направляє документи сторонам за вказаними ними адресами.

2.     Усі судові акти  (рішення, ухвали) направляються стороні тільки рекомендованим листом із повідомленням про вручення, або кур’єрською поштовою службою, або вручаються повноважному представникові сторони особисто під розписку.

Всі інші документи і повідомлення можуть надсилатися звичайним листом, телефаксом, телеграфом, номера яких вказані сторонами.

 

Стаття 12. Вручення документів

Якщо сторони не домовилися про інше, документи та інші письмові матеріали направляються за останнім відомим місцем проживання фізичної особи чи за юридичною адресою або місцезнаходженням юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки документів та інших письмових матеріалів адресатові та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.

 

Стаття 13. Конфіденційність

 1. Голова  Третейського суду, його заступник, секретар і третейські судді не мають права розголошувати відомості та інформацію, що стали їм відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників.
 2. Забороняється без згоди сторін вимагати від голови Третейського суду, його заступника, секретаря і третейських суддів надання документів, відомостей та інформації, якими вони володіють у зв’язку з третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.

 

Стаття 14. Порядок обчислення і сплати третейських витрат

Склад та розмір витрат, пов’язаних із розглядом спору третейським судом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами встановлюється Положенням про третейські витрати, яке є невід’ємною частиною цього Регламенту (додаток).

 

Розділ 2. Порушення третейського провадження

 

Стаття 15. Порушення третейського провадження у справі

 1. Провадження у справі порушується ухвалою Голови Третейського суду, яка приймається у 5-денний термін з дня подачі належним чином оформленої позовної заяви в Третейський суд.
 2. Позовна заява вважається оформленою належним чином, якщо вона за формою і змістом відповідає вимогам, викладеним у ст.ст. 16, 17 цього Регламенту.
 3. Датою подачі позовної заяви вважається день її вручення Третейському суду, а при відправленні позовної заяви поштою — дата штемпеля поштового відомства місця відправлення.

 

Стаття 16. Форма і зміст позовної заяви

1.   Позовна заява подається в Третейський суд у письмовій формі.

2.     У   позовній   заяві,   що   подається   до   третейського   суду,   повинні зазначатися:

а)   повне найменування Третейського суду;

б)    дата подання позовної заяви;

в)   найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, місце роботи сторін, які є фізичними особами;

г)    найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;

д)   зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;

є) обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;

ж)    посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;

з)   перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;

і) підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника.

3.   До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:

а)   наявність третейської угоди;

б)   обґрунтованість позовних вимог;

в)   повноваження представника;

г)    направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо);

д)     сплату реєстраційного та третейського зборів у розмірі та порядку,  встановленому Положенням  про третейські  витрати,  яке  є  невід’ємною  частиною  цього Регламенту (додаток).

4.    У позовній заяві сторони можуть послатися на документи або інші обставини, що вони представлять надалі.

 

Стаття 17. Ціна позову

 1. Позивач зобов’язаний вказати ціну позову.
 2. Ціна позову визначається:

а)   у позовах про стягнення грошей – стягуваною сумою або сумою,
оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення
провадиться у безспірному (безакцентному) порядку;

б)      у позовах про визнання права власності на майно або його
витребування – вартістю майна;

в)     у позовах про спонукання до дії або бездіяльності – на основі наявних даних про майновий інтерес позивача.

3.     Ціна позову  не  вказується  щодо  позовів  про укладення,  зміну та розірвання договорів (контрактів). Сума третейського збору щодо таких позовів встановлюється у мінімальному розмірі, встановленому  Положенням про третейські витрати, яке є невід’ємною частиною цього Регламенту.

 1. У позовах, що складаються із декількох позовних вимог, розмір кожної позовної вимоги повинен бути визначений окремо. Ціна позову визначається загальною сумою всіх позовних вимог.
 2. Якщо позивач не визначив або неправильно визначив ціну позову,
  секретар Третейського суду пропонує позивачеві визначити ціну позову з
  урахуванням положень цієї статті.

Якщо позивач не визначить або неправильно визначить ціну позову в наданий йому термін, Голова Третейського суду за власною ініціативою при прийнятті справи до провадження або за вимогою відповідача визначає ціну позову на основі наявних у справі матеріалів.

 

Стаття 18. Усунення недоліків позовної заяви

 1. Якщо позовна заява подана без дотримання вимог, передбачених у
  статтях 16, 17 цього Регламенту, секретар Третейського суду пропонує позивачу впродовж 15 днів з моменту отримання пропозиції усунути виявлені недоліки.
 2. До усунення недоліків справа залишається без розгляду, а у випадку невиконання позивачем пропозицій секретаря Третейського суду у вищезазначений строк, питання про продовження третейського розгляду вирішується головою Третейського суду з урахуванням характеру недоліків.
 3. За клопотанням позивача строк на усунення недоліків позовної заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 30 календарних днів.

 

Стаття 19. Вирішення питання про компетенцію Третейського суду при прийнятті позову

 1. При прийнятті позову голова Третейського суду вирішує питання про наявність і дійсність угоди про передачу спору на розгляд Третейського суду.
  1. Якщо очевидно, що компетенція Третейського суду на розгляд справи відсутня, або третейська угода є недійсною, голова Третейського суду повинен відмовити в розгляді справи.
  2. Про відмову у розгляді справи виноситься мотивована ухвала, яка
   надсилається сторонам. При цьому заявнику разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.
  3. У всіх інших випадках питання про компетенцію Третейського суду вирішується складом Третейського суду, який розглядає спір.

 

Стаття 20. Ухвала про порушення провадження у справі

1. За умови відсутності у третейській угоді домовленості сторін щодо кількісного та/або персонального складу Третейського суду для розгляду конкретного спору, провадження у справі відкривається ухвалою голови Третейського суду, в якій зазначаються:

а) номер справи;

б) дата прийняття ухвали;

в) найменування сторін;

г) підстави прийняття справи до провадження Третейського суду;

д) ціна позову та предмет спору.

 1. В ухвалі голова третейського суду пропонує сторонам у 10-денний строк   з   дня отримання ухвали обрати третейських суддів відповідно до третейської угоди або положень цього Регламенту та сповістити їх ім’я і прізвища Третейському суду.
 2. Відповідачу пропонується у 15-денний термін з дня отримання ухвали надати відзив на позовну заяву і документи, що підтверджують заперечення проти позову.

4. Одночасно з ухвалою Третейського суду сторонам направляються:

а) Положення про Третейський суд при Львівській торгово-промисловій  палаті;

б) Регламент Третейського суду при Львівській торгово-промисловій палаті з Положенням про третейські витрати (додаток до Регламенту);

в) Список третейських суддів Третейського суду при Львівській торгово-промисловій палаті України.

5. На прохання сторін або однієї із сторін строки, встановлені ухвалою про порушення провадження у справі, можуть бути продовженими, але не більш ніж на один місяць.

6. За умови обрання сторонами третейського судді відповідно до третейської угоди, відкриття провадження у справі здійснюється ухвалою відповідного третейського судді, з дотриманням відповідних вимог п.1, п.3, п.4 даної статті Регламенту та одночасним призначенням справи до третейського розгляду із зазначенням дати, часу і місця проведення засідання Третейського суду, а також необхідних дій щодо підготовки справи до розгляду в засіданні, з дотриманням вимог п.2 ст. 33 Регламенту.

 

Стаття 21. Наслідки невиконання позивачем вимог Третейського суду щодо сплати третейського збору та інших витрат Третейського суду, викладених в ухвалі про порушення провадження у справі

1. Невиконання вимог щодо сплати третейського збору та інших витрат Третейського суду у порядку та розмірі, визначених в ухвалі про порушення провадження у справі, є підставою для залишення позовної заяви без розгляду, про що головою Третейського суду виноситься ухвала.

При цьому заявнику разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.

2. Позивач не позбавлений права повторно звернутися до Третейського суду з позовною заявою. При цьому датою подачі позовної заяви буде вважатися дата повторного звернення з позовною заявою відповідно до правил, встановлених частиною 3 ст.15 цього Регламенту.

 

Стаття 22. Відзив на позовну заяву

1.    Відповідач повинен надати Третейському суду письмовий відзив на позовну заяву.

2.   Відзив повинен містити:

а)   найменування позивача і номер справи;

б) мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з
посиланням на законодавство;

в) докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги;

г) докази  направлення  копій  відзиву  і  доданих до  нього  документів позивачеві, іншим відповідачам;

д) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву.

3. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається
довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

4.   Відзив на позовну заяву направляється позивачу та Третейському суду в строк, встановлений ухвалою голови Третейського суду про порушення провадження у справі, якщо інше не передбачено третейською угодою сторін.

5. Якщо  відповідач  не  подає  відзив  на позовну заяву  відповідно  до положень цього Регламенту — Третейський розгляд продовжується, водночас неподання відзиву не вважається визнанням позову, якщо інше не встановлено угодою сторін.

 

Стаття 23. Пред’явлення зустрічного позову

 1. Відповідач має право на будь-якій стадії третейського розгляду до
  прийняття рішення у справі пред’явити зустрічний позов або вимогу до заліку.
 2. Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з
  первісним  позовом,  якщо  обидва позови  взаємно  пов’язані  та їх  спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли вони є наслідком одних і тих же правовідносин або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.
 3. До зустрічного позову і вимоги до заліку пред’являються ті ж самі
  правила, що і до первісного позову, включаючи вимоги про сплату третейського збору (ст.16-19 цього Регламенту).

  1. Якщо внаслідок невиправданої затримки відповідачем пред’явлення зустрічного позову або вимоги до заліку, третейський розгляд затягується, на відповідача за рішенням Третейського суду можуть бути покладені відшкодування додаткових витрат Третейського суду і витрат іншої сторони.
  2. Третейський суд може визнати недоцільним дозволити пред’явлення зустрічного позову або вимоги до заліку з урахуванням затримки Третейського розгляду.
  3. Сторона зобов’язана надати відзив на пред’явлений до неї зустрічний позов або вимоги до заліку у порядку та строки, встановлені Третейським судом.

 

Розділ 3. Формування складу Третейського суду.

Відводи

 

Стаття 24. Склад Третейського суду

 1. Третейський розгляд справи здійснюється Третейським судом у складі третейських суддів, які обираються сторонами або призначаються Президентом Львівської торгово-промислової палати, а у випадку його відсутності – головою Третейського  суду  з  числа  осіб,   включених  у  Список  третейських  суддів Третейського суду при Львівській торгово-промисловій палаті.
 2. Сторони можуть на свій розсуд у третейській угоді визначити число третейських суддів, у тому числі одного.

За всіх умов Третейський суд може розглядати справу в будь-якій непарній кількості третейських суддів.

 1. Якщо немає угоди сторін про кількість третейських суддів, третейський розгляд здійснюється у складі трьох суддів.

 

Стаття 25. Формування складу Третейського суду

1. Сторони можуть на свій розсуд погодити процедуру обрання одноособового третейського судді або склад третейських суддів за умови дотримання положень цього Регламенту.

2. У випадку відсутності такої угоди:

а)    при третейському розгляді з трьома третейськими суддями кожна сторона обирає одного третейського суддю, два обраних таким чином третейські судді призначають третього третейського суддю Третейського суду у справі;

б)    якщо сторона не обере третейського суддю впродовж 10 днів після отримання ухвали Третейського суду з вимогою про це або якщо два третейські судді впродовж 5 днів з моменту їх обрання або призначення не домовляться про призначення третього третейського судді, третейський суддя призначається Президентом Львівської торгово-промислової палати України, а у випадку його відсутності – головою Третейського суду;

в) при третейському розгляді одноособовим третейським суддею, якщо сторони  не узгодили кандидатуру одноособового      третейського судді у 10-денний термін з дня отримання ухвали Третейського суду з вимогою про це, третейський суддя призначається Президентом Львівської торгово-промислової палати, а у випадку його відсутності – головою Третейського суду.

3.   Якщо у спорі беруть участь два або більше позивача або відповідача, то при колегіальному розгляді справи, як позивачі, так і відповідачі обирають по одному третейському судді, якщо третейською угодою не передбачене інше.

Якщо кожна зі сторін не зробить зазначеного спільного обрання третейського судді у 10-денний термін з дня отримання ухвали Третейського суду з вимогою про це, третейський суддя за позивачів та/або відповідачів призначається Президентом Львівської торгово-промислової палати України, а у випадку його відсутності – головою Третейського суду.

4.   При формуванні складу Третейського суду необхідно враховувати, що:

а)   у разі одноособового вирішення спору третейський суддя повинен мати вищу юридичну освіту;

б)    у разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу Третейського суду.

5.    Ухвали Президента Львівської торгово-промислової палати та голови Третейського суду, прийняті відповідно до цієї статті Регламенту, оскарженню не підлягають.

 

Стаття 26. Підстави для відводу чи самовідводу третейського судді

1.    Третейські судді не є представниками сторін.  Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа,  яка  прямо  чи  опосередковано не зацікавлена у результаті вирішення спору, а також має визнані знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.

2.   Відвід третейському судді може бути заявлений тільки в тому випадку, якщо існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо неупередженості або незалежності третейського судді, зокрема:

а)   якщо третейський  суддя особисто чи опосередковано зацікавлений у результаті розгляду справи;

б)     якщо третейський суддя є родичем однієї зі сторін, що приймають участь у справі, або перебуває з цими особами чи сторонами в особливих стосунках;

в)   на прохання третейського судді або за спільним рішенням сторін;

г)    у разі встановлення стороною обставин, які дають їй підстави вважати упередженим або необ’єктивним ставлення третейського судді до справи, про яке сторона дізналася після його обрання чи призначення;

д)   у разі тривалого, більш як один місяць від дня призначення чи обрання, невиконання ним обов’язків третейського судді у конкретній справі;

є) у разі виявлення невідповідності третейського судді вимогам, встановленим статтею 18 Закону України „Про третейські суди”;

ж) якщо третейський суддя бере участь у вирішенні спору, який прямо чи опосередковано пов’язаний з виконанням ним службових повноважень, наданих державою.

3. Жодна особа не може бути третейським суддею у справі, в якій вона раніше брала участь як третейський суддя, але була відведена чи заявила самовідвід, як сторона, представник сторони або в будь-якій іншій якості.

 

 

Стаття 27. Обов’язок третейського судді заявити про підстави для його відводу чи самовідводу

 1. Третейські судді незалежні, об’єктивні і неупереджені при виконанні своїх обов’язків.
 2. Третейський суддя перед обранням чи призначенням суддею для розгляду конкретної справи повинен письмово повідомити голову Третейського суду про будь-які обставини, які є підставами для його відводу чи самовідводу відповідно до статті 26 цього Регламенту.
 3. Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу чи самовідводу, зазначені у статті 26 цього Регламенту, що виникли після початку третейського розгляду, та заявити самовідвід.

 

Стаття 28. Порядок відводу третейського судді

 1. За наявності підстав, зазначених у статті 26 цього Регламенту, сторона може заявити про відвід обраного нею третейського судді лише у разі, якщо обставини, які є підставою для відводу обраного нею третейського судді, стали відомі цій стороні після його призначення чи обрання.
 2. Сторона, що вирішила заявити відвід третейському судді, повинна
  впродовж трьох днів після того, як цій стороні стали відомі обставини, які є підставою для відводу третейського судді відповідно до цього Регламенту, подати голові Третейського суду мотивовану письмову заяву про відвід третейського судді з доказами направлення копії цієї заяви іншій стороні.

У разі пропуску встановленого строку питання про прийняття заяви про відвід третейського судді вирішується головою третейського суду залежно від причин пропуску строку.

 1. За  відсутності заперечень іншої сторони щодо заявленого відводу третейський суддя є відведеним з дня подання стороною заяви про його відвід.
 2. Якщо інша сторона не погоджується з відводом третейського судді,
  вона має право впродовж трьох днів з дня отримання копії заяви про відвід подати голові третейського суду свої мотивовані заперечення. У цьому випадку питання про відвід вирішується головою третейського суду спільно з іншими третейськими суддями, призначеними чи обраними у справі, впродовж п’яти днів з моменту отримання заперечень сторони, рішення яких є обов’язковим для сторін.

 

Стаття 29. Припинення повноважень третейського судді. Заміна третейського судді

1. Повноваження   складу  третейського   суду,   яким   вирішувався спір, припиняються після прийняття ним рішення з конкретної справи.

У  випадках, передбачених  статтями 47, 49 Закону України „Про третейські суди”, повноваження складу Третейського  суду поновлюються, припиняються після проведення зазначених у цих статтях процесуальних дій.

2.   Повноваження третейського судді можуть бути припинені достроково:

а)    за згодою сторін;

б)    у разі відводу чи самовідводу третейського судді;

в)    у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
нього;

г)     у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

д)    у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили.

 1. Припинення повноважень третейського судді здійснюється головою Третейського суду, ухвала якого є остаточною і оскарженню не підлягає.
 2. У разі, якщо повноваження третейського судді припинені достроково, інший третейський суддя призначається чи обирається згідно з правилами, які застосовувалися при призначенні чи обранні третейського судді, який замінюється.

 

Стаття 30. Повторення слухань у справі у випадку заміни третейського судді

Якщо в ході третейського розгляду відбулася заміна третейського судді, то знову сформований склад Третейського суду вирішує питання, з урахуванням думки сторін, про те, чи варто заново розглядати питання, які вже розглядалися на попередніх усних слуханнях справи, що відбулися до заміни третейського судді.

 

Стаття 31. Відвід і заміна експерта або перекладача

 1. При наявності підстав, передбачених частиною другою статті 26 цього Регламенту, стороною може бути заявлений відвід експертові або перекладачеві в справі.
 2. Питання про відвід і заміну експерта або перекладача, порушене за
  мотивованою письмовою заявою сторони, вирішується складом Третейського суду, що розглядає спір.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ ВИТРАТИ

Розділ 1. Джерела формування фонду третейського суду

Стаття 1. До джерел формування фонду третейського суду належать:

а) Реєстраційний збір;

б) Третейський збір.

1.1. Сума реєстраційного збору становить 1000 грн.

1.2. Сума третейського збору становить не менше 4000 грн.

Розділ 2. Склад витрат третейського суду

Стаття 2. До складу витрат, пов’язаних з вирішенням спору Третейським судом, належать:

 • гонорари третейських суддів в тому числі Голови третейського суду ;
 • витрати, понесені третейськими суддями у зв’язку із їх участю у третейському розгляді, в тому числі витрати, понесені третейськими суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;
 • витрати, пов’язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі у третейському розгляді;
 • витрати, пов’язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні;
 • витрати, понесені свідками;
 • витрати, пов’язані з оплатою стороною, на користь якої було прийняте рішення Третейського суду, послуг представника, пов’язаних із наданням правової допомоги;
 • витрати, пов’язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду;
 • витрати на листування Третейського суду;
 • витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв’язок;
 • гонорар секретаря Третейського суду;
 • інші витрати, узгоджені Головою Третейського суду та затверджені Президією палати.

Розділ 3. Порядок сплати реєстраційного та  третейського збору

Стаття 3. При поданні позовної заяви позивач повинен сплатити в Третейський суд на рахунок Львівської торгово-промислової палати реєстраційний збір в розмірі 1000 гривень. Цей збір є безповоротним.

Стаття 4. Третейський збір сплачується позивачем у залежності від ціни позову в таких розмірах:
а) із позовних заяв майнового характеру – 1 відсоток ціни позову, але не менше суми третейського збору і не більше 7000 гривень;
б) із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів, з переддоговірних спорів, у спорах про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про розгляд питань захисту честі та гідності (або таких, що не підлягають оцінці); про визнання права власності на майно – у розмірі суми реєстраційного збору.

Стаття 5. У випадку визначення ціни позову у іншій валюті, ніж національна валюта України, для встановлення розміру третейського збору по кожній справі сума позову перераховується в гривні за курсом Національного банку України на дату сплати третейського збору.

Стаття 6. Третейський збір вважається сплаченим в день, коли сума збору надійшла на рахунок Львівської торгово-промислової палати. Витрати по банківських переказах сум третейських зборів і витрат, що сплачуються Третейському суду покладаються на сторону, яка здійснює відповідний платіж.

Стаття 7. У разі, коли третейських розгляд справи не відбувся чи був припинений, з вини позивача чи відповідача, позивач чи відповідач відшкодовують Третейському суду всі понесені ним витрати.

Стаття 8. У разі, коли третейський розгляд справи Третейським судом не відбувся чи був припинений, сплачений сторонами третейський збір пов’язаний з вирішенням спору Третейським судом , повертаються сторонам , у розмірах, які були сплачені на день винесення відповідної ухвали, крім випадків, якщо це було зумовлено відводом усіх суддів, укладанням сторонами мирової угоди, відмовою позивача від позову та іншими обставинами, передбаченими законодавством.

Розділ 4. Оплата праці суддів Третейського суду

Стаття 9. Сума гонорарів третейських суддів складаться з частини від сукупної суми реєстраційного та третейського збору.

9.1.Загальна сума для виплати гонорару третейським суддям (в тому числі Голові суду), які брали участь у вирішенні справи, становить 70% від суми третейського збору, яка поступила на рахунок Львівської ТПП за розгляд однієї справи.
9.2. Згадана сума коштів ділиться на чотири рівні частини кожна з яких становить гонорар одного судді,який брав участь у розгляді справи.

9.3. Гонорар Голови третейського суду також становить ¼ від сукупної суми призначеної для оплати праці третейських суддів.

В залежності від складності справи та участі Голови суду у вирішенні кожної конкретної справи, йому може бути виділена додаткова сума гонорару.

9.4. Виплата гонорару суддям третейського суду ( в тому числі Голові суду) за вирішення кожної справи проводиться на підставі наказу Президента палати.

З урахуванням тривалості розгляду та складності кожної конкретної справи, президент палати може проводити виплату гонорару третейським суддям зверх встановленого 70 % розміру, але не більше суми поступленого третейського збору, і розподіл коштів проводити між суддями, які фактично брали участь у третейському провадженні.

9.5 У випадку розгляду третейської справи одним суддею розмір його гонорару визначається наказом Президента в залежності від складності справи та часу її розгляду.

9.6 Підставою для видання наказу Президента палати про виплату гонорару третейським суддям є подання секретаря третейського суду про результати вирішення кожної третейської справи із зазначенням прізвищ третейських суддів, які брали участь у їх вирішенні.

Розділ 5. Розподіл витрат, пов’язаних з вирішенням спорів

Третейським судом

Стаття 10. Розподіл витрат, пов’язаних з вирішення спору між сторонами здійснюється Третейським судом відповідно до третейської угоди, згідно ст. 26 Закону України «Про третейські суди» та цього Положення.

Стаття 11. В разі відсутності посилань у третейській угоді на порядок розподілу витрат, які пов’язані з вирішенням спору, розподіл витрат здійснюється Третейським судом у такому порядку:

 • при задоволенні позову витрати покладаються на відповідача;
 • при відмові в позові – на позивача;
 • при частковому задоволенні позову – на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Стаття 12. Покриття додаткових витрат, пов’язаних з провадженням у справі (витрат по оплаті послуг експертів, перекладачів; витрат, пов’язаних з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні; витрат, понесених свідками; витрат на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв’язок; витрат, пов’язаних з розглядом справи в іншому, ніж постійне місцезнаходження третейського суду місці, обраному сторонами і т. інше) здійснюється сторонами у справі пропорційно.

Третейський суд може зобов’язати позивача чи сторону, яка заявила про необхідність виконати будь-яку дію, пов’язану з провадженням у справі, внести додатковий аванс. Про необхідність внесення авансу на покриття додаткових витрат, суд надсилає відповідній стороні письмове повідомлення-рахунок, що підлягає оплаті в 10-ти денний термін з дня його отримання.

Стаття 13. Порядок розподілу витрат, пов’язаних з вирішенням спору Третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі Третейського суду.

Стаття 13 Всі інші питання не врегульовані цим Положенням вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

 СПИСОК СУДДІВ

1. Бек Юліан Богуславович *

Дата народження: 22.07.1977 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 15 років

Стаж роботи за спеціальністю: 15 років

Місце роботи: викладач кафедри цивільного права та процесу у Львівському національному університеті ім. Івана Франка

Номер телефону: +38 032 275 66 20, +38 067 80 00 988

 

 1. 2.    Бельський Руслан Леонідович

Дата народження: 09.03.1959 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 27 років

Стаж роботи за спеціальністю: 18 років

Місце роботи: приватний адвокат

вул. Снопківська, 31/9, м. Львів, 79000

Контактні телефони: служ./дом.  +38 032 276 00 69

 

 1. 3.    Богдан Йосип Гнатович

Дата народження: 21.01.1945 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 44 роки

Стаж роботи за спеціальністю: 31 рік

Місце роботи: викладач кафедри цивільного права і процесу ЛНУ ім. І. Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Контактні телефони: служ: +38 032 296 47 60, дом.: +38 032 259 52 96,

моб: +38 067 708 52 85

 

4.  Борсук Петро Йосифович

Дата народження: 08.03.1953 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 37 років

Стаж роботи за спеціальністю: 28 років

Місце роботи: адвокат, Адвокатська компанія «ЛББК»

член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

Адвокатури України

просп. Шевченка, 15, м. Львів 79000

Контактні телефони: служ.: +38 032  272 80 86, моб.: +38 097 459 52 07

 

5. Бронфман Петро Володимирович

Дата народження: 30.09.1952 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 38 років

Стаж роботи за спеціальністю: 30 років

Місце роботи: адвокат,  адвокатська фірма „ЛББК”, партнер фірми

просп. Шевченка, 15, м. Львів, 79000

Контактні телефони: служ.: +38 032  274 41 06, тел. дом. +38 067 765 54 55

 

6. Горецький Максим Анатолійович

Дата народження: 05.02.1977 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 8 років

Стаж роботи за спеціальністю: 8 років

Місце роботи: адвокат, Львівська обласна колегія адвокатів,

вул. Короленка 4/15, м. Львів, 79014

Контактні телефони: служ.: +38 032  225 76 51, моб.: +38 067 673 93 39

 

7. Гончаров Ігор Володимирович

Дата народження: 12.07.1962 р.

Освіта: вища юридична, вища економічна

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 23 роки

Стаж роботи за спеціальністю: 23 роки

Місце роботи: Ідея банк, начальник юридичного відділу

вул. Федьковича, 51, м. Львів

Контактні телефони: +38 050 388 85 68

 

 

8. Демчик Ольга Ігорівна

Дата народження: 03.06.1972 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 18 років

Стаж роботи за спеціальністю: 16 років

Місце роботи: адвокат, Адвокатське об’єднання «Ловейлс»,

Партнер, керівник департаменту судової роботи, вул. Пилипа Орлика, 24/1, м. Київ 01024

Номер телефону: +38 067 3133005, +38 067 31 33 005

9. Дякович Мирослава Михайлівна

Дата народження: 31.03.1957 р.

Освіта: вища юридична, кандидат юридичних наук

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 28 років

Стаж роботи за спеціальністю: 28 років

Місце роботи: ЛНУ ім. І.Франка, викладач кафедри

цивільного права і процесу

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Контактні телефони: служ.: +38 032 297 87 66,+39 032 297 87 61

 

10. Кавун Валентин Федорович

Дата народження: 07.11.1953 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство
Загальний трудовий стаж: 36 років

Стаж роботи за спеціальністю: 29 років

Місце роботи: адвокат, адвокатське бюро „ Правовий радник”,

пл. Яворського, 1, м. Львів, 79008

Номер телефону: +38 032 235 66 51, моб.: +38 067 924 48 60, служ.: +38 032 274 42 65

 

11. Когут Любов Іванівна

Дата народження: 16.06.1962 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 28 років

Стаж роботи за спеціальністю: 13 років

Місце роботи: приватний адвокат

вул. Шевченка,  м. Львів

Контактні телефони: +38 067 926 04 03

 

12. Коссак Володимир Михайлович

Дата народження: 22.09.1955 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 33 роки

Стаж роботи за спеціальністю: 25 років

Місце роботи: ЛНУ ім. І.Франка, зав. кафедрою цивільного права і процесу

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Номер телефону: +38 067 771 55 04

 

16. Медвідь Андрій Богданович

Дата народження: 01.07.1981 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 8 років

Стаж роботи за спеціальністю: 8 років

Місце роботи: Дочірнє підприємство «ЛПП Україна»,

начальник  юридичного відділу

79007, вул. Данилишина,6, м. Львів, 79007

Номер телефону: +38 067 673 36 08

 

17. Павленко Олександр Вікторович

Дата народження: 15.09.1966 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 18 років

Стаж роботи за спеціальністю: 18 років

Місце роботи: президент адвокатської компанії „Павленко,

Стаценко і Осінчук”

вул. Ак.Єфремова, 32/а, м. Львів, 79013

Номер телефону: +38 032 298 97 98

 

18.Павлишин Богдан Якович

Дата народження: 28.05.1950 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 41 рік

Стаж роботи за спеціальністю: 31 рік

Місце роботи: голова президії Львівської колегії адвокатів

вул. Винниченка, 6, м. Львів, 79008

Номер телефону: +38 032 272 16 60, +38 032 272 16 24

 

 

19. Пасько Олег Васильович

Дата народження: 17.09.1973 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 12 років

Стаж роботи за спеціальністю: 7 років

Місце роботи: адвокат, Адвокатське об’єднання «Ловейлс»

Партнер

Вул. Пилипа Орлика, 24/1, м. Київ 01024

Номер телефону: +38 032 298 96 01

 

 

20. Пашковський Ярослав Васильович

Дата народження: 28.06.1978 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 18 років

Стаж роботи за спеціальністю: 15 років

Місце роботи: керуючий партнер,
Адвокатське об’єднання “Пашковський, Яцишин та партнери”;

член Ради адвокатів Львівської області.

вул. Тютюнників, м. Львів,  51/4, 79011

Номер телефону: +38 032 261 53 61, +38 067 370 84 07

 

21. Працьовитий Андрій Володимирович

Дата народження: 25.12.1976 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 8 років

Стаж роботи за спеціальністю: 8 років

Місце роботи: приватний адвокат

вул. Рудковича 2/3, м. Львів, 79011

Контактні телефони: служ.: +38 032 244 40 85, моб.: +38 067 724 79 27

 

 

23. Стаценко Максим Федорович

Дата народження: 09.01.1972 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 18 років

Стаж роботи за спеціальністю: 14 років

Місце роботи: адвокатське об’єднання „Павленко, Стаценко і Осінчук”, віце-президент

вул. Ак. Єфремова, 32а, м. Львів, 79013

Контактні телефони: служ.: +38 032 298 97 98, +38 032 298 97 96

 

24. Тимчишин Михайло Йосипович

Дата народження: 13.06.1947 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 43 роки

Стаж роботи за спеціальністю: 32 роки

Місце роботи: палата адвокатів Личаківського р-ну, адвокат

пл. Соборна, 9, м. Львів, 79008

Контактні телефони: служ.: +38 032 272 47 20, дом.: +38 032 263 13 29

 

25. Чижмар Іван Васильович

Дата народження: 09.01.1951 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 31 рік

Стаж роботи за спеціальністю: 31 рік

Місце роботи: віце-президент „Укрінюрколегії”, адвокат

пл. Ринок, 31, м. Львів, 79008

Контактні телефони: +38 032 272 45 42, +38 032 275 86 22

 

26. Чухен Юрій Львович *

Дата народження: 04.26.1979 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 10 років

Стаж роботи за спеціальністю: 10 років

Місце роботи: : адвокат, Адвокатське об’єднання «Порадниця»

Номер телефону: +38 067 670 60 01

 

27. Сабат Володимир Ігорович *

Дата народження: 19.07.1989 р.

Освіта: вища юридична

Спеціальність за дипломом: правознавство

Загальний трудовий стаж: 6 років

Стаж роботи за спеціальністю: 6 років

Місце роботи: : адвокат, начальник юридичного відділу ТзОВ» Леобудсервіс»

Номер телефону: +38 097 580 99 79

 

 * –  новопризначені судді третейського суду

*  –  судді що працюють в ПАТ Кредобанк, не можуть розглядати справи, у яких стороною є ПАТ Кредобанк

 

 

ІНШІ ПОСЛУГИ Львівської ТПП:

оцінка майна
pr-супровід та реклама
Третейський суд
експертизи та сертифікація
карнети АТА
зовнішньо-економічна діяльність
переклади
штрих-кодування

Центр розвитку бізнесу

реєстрація товарних знаків

 

Комітети