Сергій ТРИГУБА: “До відважних світ належить”

Галузь:

Цей вираз зазвичай вживають тоді, коли реалізовуються нездійсненні здавалося б мрії. І добре, що є люди, які не бояться викликів, ставлять собі неосяжні на перший погляд цілі. Є такі й серед львівських підприємців. Як от власник компанії “Універсальні інженерні рішення” – Сергій ТРИГУБА, досвічений інженер-винахідник, за плечима якого десятки реалізованих проектів.

Його підприємство ТОВ “Універсальні інженерні рішення” – це, передусім, команда висококваліфікованих інженерів у напрямку проектування, механіки, гідравліки, електроніки. Серед переваг – виконання проєктів індивідуального характеру. Але є й амбітні плани – підняти з морських глибин “Титаніка”.

 

Пане Сергію, що спонукало взятись за таку глобальну справу?

Уже не одне десятиліття перед людством постає питання вивчення морських та океанських глибин, дослідження морського дна, затонулих кораблів та субмарин, які мають значну історичну та матеріальну цінність.

Відомо, що на дні морів і океанів низька температура та високий тиск. Це значною мірою обмежує людство у можливості дослідження морського дна. Людству відомо, що відбувається за сотні тисяч кілометрів від землі у космосі, але ми з певністю не можемо сказати, що лежить поруч, на глибині 5000 метрів та більше на морському дні.

Сьогодні на морських глибинах знаходяться та зберігаються судна X-XV чи навіть більш ранніх віків. З точки зору інженерії, знань про хімічні реакції та доведених і достовірних фактів, є цілком можливим та реальним їх підйом на поверхню із повним збереженням їхньої цілісності.

 

І все ж, що стало передумовою ідеї? 

Висновки та свідчення про те, що корпус корабля, який значний час знаходився на морському дні, піддається деформації під час підйому і можлива навіть повна його руйнація, є недостовірними. Вони побудовані виключно на невірному тлумаченні та невірному розумінні процесів деформації у матеріалі або у єдиній структурі внаслідок порушення її цілісності. Це ніяк не пов’язано   із дією складових морської та океанської води із матеріалами, з яких побудоване судно.

Для прикладу: на основі цієї ідеї можна стверджувати, що свідчення про те, що лайнер «Титанік» буде повністю зруйновано у найближчому часі під дією морської води, а його підйом призведе до повної руйнації судна, є не більше ніж вигадкою для змоги варварського знищення лайнера для змоги дістати з нього лише фрагменти, вузли та матеріальні цінності, які цікавлять певну групу осіб. Тут мова не іде про підняття його як цінності, яка представляє інтерес для усього людства загалом. А така можливість є цілком реальною та посильною задачею.

 

ТОВ  «Універсальні інженерні рішення» на чолі з інженером та винахідником Сергієм Тригубою пропонує не боротися із силами природи, а «взяти» природу у союзники?

Так. Обладнання на основі гідравліки, яке вирішує силові задачі та чудово працює на поверхні землі, має обмеження по високому тиску та температурі нагрівання. На морському дні дані обмеження будуть зняті. Гідроциліндри, які здатні підіймати 300 тонн на поверхні землі,  на морському дні здатні підіймати 1000 тонн.

Дані розрахунки і думки дозволяють побудувати обладнання, яке не лише безперешкодно буде досліджувати морське та океанське дно, а й дасть змогу підняти на поверхню без ушкоджень такі історично важливі одиниці, як лайнер «Титанік», лінкорн «Бісмарк» та багато інших суден.

Однак, повинно бути розуміння, що такі цінні артефакти можуть бути підняті тільки під чітким контролем PLC (програмований логічний контролер). А те, що тандем PLC і гідравліки допомагає вирішувати надскладні задачі, уже доведено на практиці ТОВ «Універсальні інженерні рішення».

У випадку підйому затонулого корабля процес повинен відбуватися при захваті не менш ніж у 50 точках для надійного збереження його цілісності у процесі підйому на суходіл. Компанія може впевнено стверджувати, що при реалізації спектру задач за їхніми кресленнями, на поверхню неушкодженими можна буде підняти всі історично значущі одиниці.

 

Чи має Компанія відповідний досвід?

ТОВ «Універсальні інженерні рішення» серед своїх останніх напрацювань має ідею та змодельований на ПК 3D-варіант процесу підняття затонулих суден, історичних артефактів та матеріальних цінностей з морського та океанського дна.

 

Дякую,

Юрій Бойко

МИ У Youtube:

 

THE DEPTHS OF THE OCEANS

 

For more than a decade, mankind has been faced with the question of exploring the sea and ocean depths, exploring the seabed, sunken ships and submarines, which are of great historical and material value.

It is known that low temperatures and high pressures remain at the bottom of the seas and oceans. This sufficiently limits humanity in the possibilities of exploring the seabed. Mankind knows what is happening hundreds of thousands of kilometers from the earth in space, but we cannot say with certainty what lies nearby at a depth of 5000 meters or more on the seabed.

 

Today, ships of the 10th-15th centuries and even earlier periods are located and stored at the depths of the sea. From the point of view of engineering, knowledge about chemical reactions and proven and reliable facts, it seems quite possible and real to raise them to the surface with full preservation of their integrity.

The conclusions and evidence that the ship’s hull, which has been on the seabed for a considerable time, is subject to deformation during lifting and even its complete destruction is possible, are unreliable. They are based solely on misinterpretation and misunderstanding of deformation processes in a material or in a single structure due to a violation of its integrity. This has nothing to do with the action of the components of sea and ocean water with the materials from which the ship is built.

For example, on the basis of this, it can be argued that the assertion that the Titanic liner will be completely destroyed in the near future under the influence of sea water, and its rise will lead to the complete destruction of the ship, is nothing more than a fiction for the possibility of barbaric destruction of the liner and in order to get out of it only individual fragments, nodes and material values ​​that are of interest to a certain group of people. But we are not talking about its extraction as a value that is of interest to all mankind as a whole. But such a possibility is a very real challenge.

LLC “Universal Engineering Solutions”, headed by engineer and inventor Sergey Tryguba, proposes not to fight the forces of nature, but to take nature as allies. Hydraulic equipment that solves power problems and performs well on the surface of the earth is limited by high pressure and heating temperature. On the seabed, these restrictions will be lifted. The hydraulic cylinders, which are capable of lifting 300 tons on the surface of the earth, are capable of lifting 1000 tons on the seabed.

These calculations and thoughts allow us to build equipment that will not only freely explore the seabed and ocean bottom, but also allow to raise such historically important units as the Titanic liner, the Bismarck battleship and many other ships to the surface without damage.

However, it should be understood that such valuable artifacts can only be picked up under the strict supervision of a PLC (Programmable Logic Controller). And the fact that the tandem of PLC and hydraulics helps to solve the most complex super-complex tasks has already been proven in practice by UES LLC. In the case of recovery of a sunken ship, the process must take place with the capture of at least 50 points to reliably preserve its integrity during the ascent to land. LLC “Universal Engineering Solutions” can confidently assert that when implementing a range of tasks according to their drawings, it will be possible to raise all historical units to the surface.

LLC “UES” among its latest developments has an idea and a computer modeled in 3D version of the process of lifting sunken ships, historical artifacts and material values ​​from the sea and ocean bottom.